1998 Journal

 Jim Russell Racing School
 Rowdy Dawg Mountain Bike Race
 Misty Mountain Hop Bike Race
 Artie Levin Century Ride
 Turkey Chase 5k Run